Akadémia Epidemiológie Prevencia v Medicíne 2024

Slovo na úvod


Vážená kolegyňa, kolega, vážená odborná spoločnosť, vážený partner podujatia. 

Podujatím Akadémia epidemiológie chceme priblížiť odbornej verejnosti význam epidemiológie pre preventívnu a klinickú medicínu, ako aj pre celkové zdravie ľudí. Spoločnosť postrehla existenciu epidemiológie a jej význam v sledovaní a kontrole infekčných ochorení práve počas pandémie ochorenia Covid-19. Väčšina práce epidemiológov však aj naďalej zostáva skrytá, nielen pred očami laickej verejnosti, ale aj odborníkov.

Epidemiológia je vedecká disciplína, ktorá poskytuje podklady pre prevenciu ochorení, nielen primárnu, ale aj sekundárnu a terciárnu, t.j. pre diagnostiku, liečbu ako aj následnú starostlivosť. Pre účinnú prevenciu vzniku ochorení v epidemiologickom výskume identifikujeme ich faktory a prenos, ktoré sa podieľajú na vzniku a progresii chorôb, ako aj metódy na kontrolu ich výskytu a populačné skupiny v najvyššom riziku ochorieť. Pre diagnostiku a terapiu poskytujú klinické epidemiologické štúdie vedecké potvrdenie účinnosti postupov a prinášajú tak dôkazy, ktoré tvoria základ klinického rozhodovania. V skupinách ľudí žijúcich s ochorením či postihnutím sledujeme v epidemiologických štúdiách kvalitu života a záťaž populácie, čím poskytujeme podklady pre účinné nastavenie systému zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Doposiaľ boli prostredníctvom epidemiologických programov a intervencií zachránené milióny životov pred infekčnými a neprenosnými ochoreniami. Neskromne môžeme povedať, že práve vďaka epidemiologickým populačným opatreniam sa podarilo globálne predĺžiť dĺžku života za posledné polstoročie o 25 rokov.

Akadémia epidemiológie prináša príklady konkrétnych výstupov epidemiologického výskumu v Slovenskej republike a ich porovnanie so zahraničím, ako aj možnosti ich využitia pre zlepšovanie zdravia populácie. Podujatie poskytuje priestor pre komunikáciu odborníkov a otvára možnosti ďalšej medziodborovej spolupráce. Umožňuje diskusiu o vzdelávaní v odbore a všeobecne v medicíne, identifikuje aktuálne problémy a ich možné riešenia.

Akadémia epidemiológie prispieva k hodnoteniu a zlepšovaniu zdravia spoločnosti. Pridajte sa k tomuto ušľachtilému zámeru.

Tešíme sa na Vašu účasť. 

prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH
Ústav epidemiológie
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Odborná organizácia


Ústav epidemiológie LF UKOdborný garant podujatia


prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPHZáštitu nad vzdelávacím podujatím prevzal Dekan LF UK


prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
Vedecký výbor podujatia


prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH
MUDr. Mgr. Miriam Fulová, PhD.
prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.
doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI
Mgr. Martina Kotrbancová, PhD.
prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
RNDr. Jana Perželová, PhD.
doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD.
MUDr. Ján Števlík, PhD.
doc. MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH
doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPHOrganizačný výbor podujatia


prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH
MUDr. Mgr. Miriam Fulová, PhD.
Mgr. Martina Kotrbancová, PhD.
Mgr. Dorota Nováková, PhD.
RNDr. Jana Perželová, PhD.


Odborní garanti vzdelávacích blokov


prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH
doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI
doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD.
MUDr. Ján Števlík, PhD.Odborná garancia podujatia


Slovenská lekárska komora

Komunikácia a organizácia podujatia


Berlina
Archív

2x Akadémia:
Epidemiológia 2022

Partneri

spoločnosti, ktoré nás podporili

Bronzový partner


Špeciálny partner


Partner